PODLOGE ZA KALEMLJENJE VINOVE LOZE

PODLOGE ZA KALEMLJENJE VINOVE LOZE

   Sve do pojave filoksere u Evropi, šesdesetih godina XIX veka, vinova loza se gajila na sopstvenom korenu. Tek od toga vremena počinje se sa praksom kalemljenja domaćih sorti vinove loze na neke od divljih američkih vrsta vinove loze, jer je primećeno da su one razvile rezistentnost na filokseru. Glavne vrste  podloga otpornii na filokseru su: Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis Berlandieri, a najbolje podloge  danas su uglavnom hibridi navedenih vrsta, koji su nastali njihovim međusobnim ukrštanjem. Do danas, u raznim ukrštanjima, stvoreno je preko 100 novih podloga vinove loze. Ovde ćemo predstaviti dve, koje najčešće koristimo u proizvodnji loznih kalemova u našem rasadniku. To su BxR SO4 i BxR Kober 5bb.

  Obe podloge koje Agroplanta koristi u proizvodnji loznih kalemova spadaju u porodicu Vitis berlandieri x vitis riparia. Podloge tog tipa su ujedno najrasprostranjenije u svetu. Rad na selekcionisanju ovih podloga je započeo mađarski vinogradar Žigmund Teleki, krajem XIX veka. Opšte karakteristike podloga iz ove porodice je da ima dobru kompatibilnost sa više-manje svim sortama i da ima dobro ukorenjavanje. Što se tiče podnošenja krečnjaka one podnose od 16 do 25% fiziološki  aktivnog krečna i od 30 do 50% ukupnog kreča u tlu. U zavisnosti od vrste ili klona podloga razlikuje se bujnost loze i najpogodnije karakteristike tla.

Berlandieri x Riparia Kober  5 BB

 

  Ova podloga se često naziva samo Kober 5 BB. Ona je nastala tako što je od Telekijeve podloge 5A, selekcionisao austrijski vinogradar Franc Kober u mestu Klosternajburg. Kober 5BB je ne samo kod nas, nego je uopšte najrasprostranjenija podloga u vinogradima sa kontinentalnom klimom. Razlog njene popularnosti leži u njenim karakteristikama.

   Dosta bujan podloga, koja dobro podnosi podvodna tla, a lako se adaptira i na druge vrste tla. Ima odlično ukorenjivanje. Ima kratak vegetacijski ciklus i razvija veliki broj zaperaka, koji dobro sazrevaju, tako da daje odličan prinos reznica.  Ima dobar afinitet sa većinom sorata. Stone sorte na ovoj podlozi redovno i dobro rađaju. Jako je otporna na nematode. Dobro podnosi i sušu. Podnosi aktivnog kreča u tlu do 20%. Dobro usvaja fosfor iz tla, a srednje usvaja megnezijum i kalijum.

   Čokot joj je jak i brzo se razvija. Lastari su osrednje debeli, rebrasti, braon boje, sa dugim internodijama. Stablo je tvrdo i ima malu srž, što je dobro osobina za prijem kalema. List je ravne površine, tamno-zelene boje, dok na nervima na naličju ima malja. Osnova centralnog i dva donja bočna nerva je crvena, što asocira na slovo T. Napada je samo lisna  filoksera, dok je na zemljišneotporna. Na gljivične bolesti nije osetljiva.

 

Berlandieri x Riparia  SO 4

Kolokvijalni naziv ove podloge je SO 4. Nastala je ta od Telekijeve podloge 4A, koja je 1912. godine odneta u oglednu stanicu za vinogradarstvo u Openhajmu, u Nemačku, gde je dalje selekcionisana. Naziv SO 4 je dobila kao skraćenici od „Selekction Openheim 4“. Iako je po mnogim osobinama slična Koberu 5BB, glavne razlika je da je ova podloga idealna za hladnije kontinentalne krajeve, jer ranije sazreva 10-tak dana od Kobera 5BB i jako je otporna na niske temperature. Još jedna razlika je da grožđe na ovoj podlozi daje veći procenat šećera u širi. Zatim, ova podloga je slabije do srednje bujna, što je čini pogodnom za gustu sadnju. Prilikom kalemljenja dobro se prima i ožiljava. Nešto je osetljivija od Kobera 5BB na sušu. Lastari su mu tanji, vrhovi lastara su brozano-crveni. List je više izdeljen nego Kober 5BB. Mladi listovi su ljubičaste boje. Otporna je na filokseru, jako otporna na nematode, dobro podnosi kreč u tlu, dobro usvaja fosfor, srednje usvaja kalijum i vrlo slabo magnezijum.